Rubicon Partners

12 listopada 2015 3_2015 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. .PDF 1 MB
5 listopada 2015 58_2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 81 KB
3 listopada 2015 56_2015 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 80 KB
3 listopada 2015 57_2015  Powołanie Członka Rady Nadzorczej .PDF 75 KB
2 listopada 2015 55_2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej .PDF 74 KB
29 października 2015 54_2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 80 KB
13 października 2015 53_2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 78 KB
13 października 2015 52_2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 77 KB
13 października 2015 51_2015 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
7 października 2015 47_2015 Zbycie aktywów o znacznej wartości .PDF 76 KB
7 października 2015 48_2015 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Spółkę zależną .PDF 76 KB
7 października 2015 49_2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 89 KB
7 października 2015 50_2015 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA .PDF 84 KB
9 września 2015 46_2015 Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia Spółki RUBICON PARTNERS SA z dnia 4 marca 2013 r. i 7 października 2013 roku oraz likwidacji Spółki .PDF 76 KB
31 sierpnia 2015 45_2015 Umorzenie postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego .PDF 74 KB
27 sierpnia 2015 _ Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. .PDF
22 lipca 2015 44_2015 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną .PDF 77 KB
8 lipca 2015 43_2015 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów .PDF 82 KB
7 lipca 2015 42_2015 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółki zależne .PDF 209 KB
1 lipca 2015 41_2015 Spełnienie warunku zawieszającego przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów .PDF 76 KB
30 czerwca 2015 37_2015 Zbycie aktywów o znacznej wartości .PDF 78 KB
30 czerwca 2015 38_2015 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną .PDF 78 KB
30 czerwca 2015 39_2015 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 76 KB
30 czerwca 2015 40_2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną .PDF 76 KB
26 czerwca 2015 36_2015 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 75 KB
25 czerwca 2015 35_2015 Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów .PDF 81 KB
23 czerwca 2015 34_2015 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 77 KB
23 czerwca 2015 34_2015K Korekta/uzupełnienie raportu bieżącego nr 34/2015 .PDF 73 KB
20 czerwca 2015 33_2015 Wygaśnięcie praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii H .PDF 74 KB
19 czerwca 2015 32_2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkachwprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 80 KB
19 czerwca 2015 31_2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 81 KB
19 czerwca 2015 30_2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 78 KB
19 czerwca 2015 29_2015 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
10 czerwca 2015 28_2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz spółkach publicznych .PDF 80 KB
3 czerwca 2015 25_2015 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners S.A. .PDF 195 KB
3 czerwca 2015 26_2015 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję .PDF 102 KB
3 czerwca 2015 27_2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners S.A. w dniu 3 czerwca 2015r. .PDF 77 KB
2 czerwca 2015 23_2015  Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
2 czerwca 2015 24_2015  Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 78 KB
26 maja 2015 22_2015  Wybór biegłego rewidenta na rok 2015 .PDF 76 KB
15 maja 2015 _ Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. .PDF 1 MB
14 maja 2015  21_2015 Rejestracja w depozycie papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii H spółki Rubicon Partners SA .PDF 73 KB
8 maja 2015 19_2015  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 91 KB
8 maja 2015 20_2015  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA .PDF 141 KB
30 kwietnia 2015 16_2015K  Korekta raportu bieżącego nr 16/2015 – Zawarcie znaczącej umowy .PDF 73 KB
30 kwietnia 2015 17_2015  Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej .PDF 76 KB
30 kwietnia 2015 18_2015  Zawarcie znaczącej umowy .PDF 79 KB
30 kwietnia 2015 16_2015 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 75 KB
22 kwietnia 2015 15_2015  Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta .PDF 76 KB
20 kwietnia 2015 13_2015  Wykup obligacji na okaziciela serii G .PDF 75 KB
20 kwietnia 2015 14_2015  Przydział Obligacji na okaziciela serii H .PDF 75 KB
17 kwietnia 2015 12_2015  Emisja obligacji serii H .PDF 87 KB
31 marca 2015 11_2015 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2014 roku .PDF 75 KB
31 marca 2015 10_2015 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 75 KB
20 marca 2015 _ Skonsolidowany raport roczny 2014 r. .PDF
20 marca 2015 _ Raport roczny 2014 .PDF 5 MB
9 marca 2015 9_2015  Informacja w sprawie zakupu akcji Miraculum SA .PDF 74 KB
5 marca 2015 8_2015  Wstępna niewiążąca oferta zakupu akcji/obligacji Miraculum SA .PDF 75 KB
25 lutego 2015 7_2015  Aneksy do listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum SA .PDF 75 KB
17 lutego 2015 6_2015  Aneksy do listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum SA .PDF 75 KB
30 stycznia 2015 5_2015 Zawaracie znaczacej umowy .PDF 78 KB
26 stycznia 2015 4_2015  Podpisanie listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum SA. .PDF 82 KB
23 stycznia 2015 3_2015  Zawarcie znaczącej umowy – zbycie aktywów o znacznej wartości .PDF 262 KB
12 stycznia 2015 2_2015  Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku .PDF 77 KB
8 stycznia 2015 1_2015   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 87 KB
5 stycznia 2015 _ Wybrane dane finansowe 2014 .EXE 22 KB