Rubicon Partners

17 grudnia 2013 96_2013 Powołanie Komitetu Audytu .PDF 74 KB
17 grudnia 2013 96_2013 Powołanie Komitetu Audytu .PDF 74 KB
16 grudnia 2013 95_2013 Zmiana siedziby Spółki .PDF 73 KB
10 grudnia 2013 94_2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
2 grudnia 2013 93_2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
28 listopada 2013 91_2013 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji. .PDF 75 KB
28 listopada 2013 92_2013 Informacje nt. projektu Kazsphere .PDF 76 KB
20 listopada 2013 90_2013 Zawieszenie obrotu akcjami Rubicon Partners SA w związku z ich scaleniem .PDF 74 KB
14 listopada 2013 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. .PDF 1 MB
14 listopada 2013 89_2013 Komentarz Zarządu do wyników Grupy Kapitałowej za 3 kwartały 2013 roku. .PDF 78 KB
31 października 2013 88_2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 77 KB
30 października 2013 87_2013 Zawieszenie obrotu akcjami Rubicon Partners S.A. w związku z ich scaleniem .PDF 75 KB
29 października 2013 85_2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. .PDF 74 KB
29 października 2013 86_2013 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 78 KB
25 października 2013 84_2013 Złożenie wniosków o scalenie akcji i zawieszenie notowań .PDF 75 KB
21 października 2013 83_2013 Rejestracja scalenia akcji oraz zmian w statucie Spółki .PDF 175 KB
15 października 2013 81_2013 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 78 KB
15 października 2013 82_2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
8 października 2013 79_2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
8 października 2013 80_2013 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 78 KB
7 października 2013 75_2013 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 81 KB
7 października 2013 76_2013 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 115 KB
7 października 2013 77_2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 7 października 2013r. .PDF 77 KB
1 października 2013 74_2013 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 78 KB
11 września 2013 72_2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 91 KB
11 września 2013 73_2013 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA .PDF 83 KB
4 września 2013 71_2013 Uprawomocnienie Postanowienia Sądu w sprawie umorzenia postępowania .PDF 75 KB
2 września 2013 Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2013 r. .PDF 5 MB
30 lipca 2013 70_2013 Postanowienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania .PDF 75 KB
18 lipca 2013 69_2013 Rejestracja zmian statutu i struktury kapitału zakładowego Rubicon Partners SA .PDF 178 KB
15 lipca 2013 68_2013 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 9 lipca 2013r. .PDF 57 KB
11 lipca 2013 67_2013 Cofnięcie powództwa .PDF 56 KB
9 lipca 2013 66_2013 Uchwały podjete na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 80 KB
28 czerwca 2013 65_2013 Zawarcie umowy inwestycyjnej .PDF 123 KB
27 czerwca 2013 62_2013 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA .PDF 152 KB
27 czerwca 2013 63_2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej .PDF 82 KB
27 czerwca 2013 64_2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 26 czerwca 2013r. .PDF 77 KB
17 czerwca 2013 61_2013 Oddalenie wniosku o zabezpieczenie wniesienia powództwa .PDF 76 KB
13 czerwca 2013 59_2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 99 KB
13 czerwca 2013 60_2013 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna .PDF 100 KB
10 czerwca 2013 58_2013 Zawiadomienie spółki Pioneer Pekao Investment Management SA na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 81 KB
6 czerwca 2013 57_2013 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 79 KB
5 czerwca 2013 56_2013 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RUBICON PARTNERS SA w związku z wydaniem akcji serii H .PDF 75 KB
5 czerwca 2013 56K_2013 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RUBICON PARTNERS SA w związku z wydaniem akcji serii H korekta .PDF 73 KB
3 czerwca 2013 55_2013 Wniesienie powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał nr 3 i 4 walnego zgromadzenia Spółki RUBICON PARTNERS SA z dnia 4 marca 2013 r. dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz kapitału docelowego Spółki .PDF 77 KB
29 maja 2013 51_2013 Uchwała Zarządu GPW w Warszawie SA, w sprawie zmiany Uchwały 550/2013 Zarządu Giełdy z dnia 24 maja 2013 .PDF 76 KB
29 maja 2013 52_2013 Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz H .PDF 75 KB
29 maja 2013 53_2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA .PDF 132 KB
29 maja 2013 54_2013 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA .PDF 157 KB
24 maja 2013 48_2013 Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok .PDF 77 KB
24 maja 2013 49_2013 Wybór biegłego rewidenta na rok 2013 .PDF 77 KB
24 maja 2013 50_2013 Uchwała Zarządu GPW w Warszawie SA, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego naGłównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I spółki RUBICON PARTNERS SA .PDF 76 KB
20 maja 2013 47_2013 Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz akcji serii H .PDF 79 KB
15 maja 2013 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r. .PDF 670 KB
8 maja 2013 43_2013 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 76 KB
8 maja 2013 44_2013 Zawiadomienie spółki na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych .PDF 79 KB
8 maja 2013 45_2013 Zawiadomienie spółki na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 80 KB
8 maja 2013 46_2013 Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi .PDF 75 KB
7 maja 2013 41_2013 Zawiadomienie spółki PAGED SA na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 79 KB
7 maja 2013 42_2013 Zawiadomienie spółki na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 81 KB
6 maja 2013 40_2013 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 76 KB
30 kwietnia 2013 39_2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki RUBICON PARTNERS SA w drodze emisji akcji serii I .PDF 58 KB
29 kwietnia 2013 36_2013 Wykup wszystkich wyemitowanych obligacji zamiennych serii B w celu umorzenia .PDF 57 KB
29 kwietnia 2013 37_2013 Zakonczenie subskrypcji akcji serii H w ramach kapitału warunkowego .PDF 60 KB
29 kwietnia 2013 38_2013 Zakonczenie subskrypcji akcji serii I wyemitowanych w ramach kapitału docelowego .PDF 61 KB
19 kwietnia 2013 33_2013 Zawarcie umów objęcia akcji .PDF 74 KB
19 kwietnia 2013 34_2013 Wykup części obligacji zamiennych serii B w celu umorzenia .PDF 77 KB
19 kwietnia 2013 35_2013 Emisja i przydział obligacji serii F .PDF 86 KB
18 kwietnia 2013 32_2013 Uchwała Zarządu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych . .PDF 89 KB
4 kwietnia 2013 31_2013 Zawarcie Aneksu do Umowy o limit wierzytelności .PDF 78 KB
29 marca 2013 30_2013 Przedłużenie negocjacji. .PDF 73 KB
28 marca 2013 29_2013 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2012 roku .PDF 129 KB
21 marca 2013 Skonsolidowany raport roczny RS .PDF
21 marca 2013 Raport roczny za rok 2012 .PDF
20 marca 2013 28_2013 Wykup części obligacji zamiennych serii B w celu umorzenia .PDF 77 KB
13 marca 2013 27_2013 Rejestracja zmian w statucie Spółki RUBICON PARTNERS SA dotycząca warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz kapitału docelowego Spółki .PDF 171 KB
7 marca 2013 26_2013 Przejęcie obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą .PDF 74 KB
5 marca 2013 24_2013 Uchwały podjęte na NWZ Rubicon Partners SA w dniu 4 marca 2013 godz. 13.00 – informacja o sprzeciwach. .PDF 152 KB
5 marca 2013 25_2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 marca 2013r godz. 13.00 .PDF 78 KB
4 marca 2013 21_2013 Zmiana nazwy Spółki .PDF 166 KB
4 marca 2013 22_2013 Uchwały podjęte na NWZ Rubicon Partners SA w dniu 4 marca 2013 godz. 11.00 – informacja o sprzeciwach i odstąpieniach .PDF 83 KB
4 marca 2013 23_2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 marca 2013r godz. 11.00 .PDF 76 KB
12 lutego 2013 17_2013 Zbycie aktywów o znacznej wartości. .PDF 77 KB
12 lutego 2013 18_2013 Wykup części obligacji zamiennych serii B w celu umorzenia. .PDF 77 KB
12 lutego 2013 19_2013 Wykup wyemitowanych obligacji serii E w celu umorzenia. .PDF 77 KB
12 lutego 2013 20_2013 Zawiązanie spółki pod firmą Kazsphere .PDF 72 KB
6 lutego 2013 13_2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners NFI SA. godz.11.00 .PDF 106 KB
6 lutego 2013 14_2013 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. godz.11.00 .PDF 117 KB
6 lutego 2013 15_2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners NFI SA. godz.13.00 .PDF 106 KB
6 lutego 2013 16_2013 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. godz.13.00 .PDF 117 KB
4 lutego 2013 9_2013 Rubicon Partners NFI SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej .PDF 75 KB
4 lutego 2013 10_2013 Rubicon Partners NFI SA: Treść podjętych uchwał podczas II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .PDF 124 KB
4 lutego 2013 11_2013 Rubicon Partners NFI SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej .PDF 87 KB
4 lutego 2013 12_2013 Rubicon Partners NFI SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. .PDF 76 KB
25 stycznia 2013 8_2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. .PDF 78 KB
24 stycznia 2013 7_2013 Oprocentowanie obligacji zamiennych serii B dla ósmego okresu odsetkowego .PDF 74 KB
21 stycznia 2013 6_2013 Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii G1 .PDF 75 KB
18 stycznia 2013 5_2013 Uchwała Zarządu GPW w Warszawie SA w sprawie dopuszczeniai wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G1 spółki RUBICON PARTNERS NFI SA. .PDF 76 KB
11 stycznia 2013 4_2013 Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji zwykłych na okaziciela serii G1 .PDF 77 KB
7 stycznia 2013 2_2013 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ oraz treść podjętych uchwał .PDF 79 KB
7 stycznia 2013 3_2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 7 stycznia 2013r. .PDF 76 KB
5 stycznia 2013 Wybrane dane finansowe 2012 .EXE 22 KB
4 stycznia 2013 1_2013 Korekta numeracji raportu bieżącego .PDF 75 KB