Rubicon Partners

27 grudnia 2012 64_2012 Wykup części obligacji serii E w celu umorzenia .PDF 77 KB
27 grudnia 2012 61_2012K Korekta do raportu bieżącego nr 61 z 20 grudnia 2012 .PDF 78 KB
27 grudnia 2012 64_2012 Wykup części obligacji serii E w celu umorzenia .PDF 77 KB
24 grudnia 2012 63_2012 Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania od Członka Zarządu Funduszu i osoby blisko związanej .PDF 78 KB
20 grudnia 2012 62_2012 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 76 KB
20 grudnia 2012 61_2012 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 96 KB
20 grudnia 2012 60_2012 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 76 KB
18 grudnia 2012 58_2012 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 78 KB
18 grudnia 2012 59_2012 Zawarcie znaczącej umowy .PDF 77 KB
17 grudnia 2012 57_2012 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 96 KB
17 grudnia 2012 56_2012 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 76 KB
17 grudnia 2012 54_2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki RUBICON PARTNERS NFI SA w drodze emisji akcji serii G1 .PDF 187 KB
17 grudnia 2012 55_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
11 grudnia 2012 52_2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners NFI SA .PDF 90 KB
11 grudnia 2012 53_2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie .PDF 127 KB
7 grudnia 2012 51_2012 Zakończenie subskrypcji akcji serii G1 .PDF 80 KB
6 grudnia 2012 49_2012 Rezygnacja Członka Zarządu .PDF 75 KB
6 grudnia 2012 50_2012 Zawarcie umów objęcia akcji .PDF 79 KB
30 listopada 2012 48_2012 Zawiadomienia od członka Zarządu i osoby blisko związanej dotyczące zmiany stanu posiadania .PDF 78 KB
14 listopada 2012 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. .PDF 1 MB
8 listopada 2012 47_2012 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych .PDF 90 KB
25 października 2012 46_2012 Oprocentowanie obligacji zamiennych serii B dla siódmego okresu odsetkowego. .PDF 74 KB
27 września 2012 45_2012 Ustanowienie blokady i zastawu finansowego .PDF 77 KB
18 września 2012 44_2012 Przydział obligacji na okaziciela serii E .PDF 75 KB
17 września 2012 43_2012 Wykup i umorzenie obligacji serii C1 Funduszu .PDF 76 KB
14 września 2012 42_2012 Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji .PDF 84 KB
16 sierpnia 2012 Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2012 r. .PDF 4 MB
13 sierpnia 2012 41_2012 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2012 .PDF 74 KB
24 lipca 2012 40_2012 Oprocentowanie obligacji zamiennych serii B dla szóstego okresu odsetkowego .PDF 73 KB
17 lipca 2012 39_2012 Zawarcie umowy objęcia akcji Sobet SA -informacja poufna .PDF 55 KB
13 czerwca 2012 38_2012 Oprocentowanie obligacji serii C1 dla czwartego okresu odsetkowego. .PDF 74 KB
4 czerwca 2012 37_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 54 KB
1 czerwca 2012 36_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 55 KB
31 maja 2012 34_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 54 KB
31 maja 2012 35_2012 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 57 KB
30 maja 2012 33_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
24 maja 2012 32_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 74 KB
17 maja 2012 31_2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .PDF 75 KB
16 maja 2012 29_2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI SA .PDF 208 KB
16 maja 2012 30_2012 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję .PDF 95 KB
15 maja 2012 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. .PDF 2 MB
14 maja 2012 28_2012 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 77 KB
30 kwietnia 2012 27_2012 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. .PDF 57 KB
27 kwietnia 2012 26_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
26 kwietnia 2012 25_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
25 kwietnia 2012 24_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
24 kwietnia 2012 22_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
24 kwietnia 2012 23_2012 Oprocentowanie obligacji zamiennych serii B dla piątego okresu odsetkowego .PDF 74 KB
23 kwietnia 2012 21_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
20 kwietnia 2012 20_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
18 kwietnia 2012 18_2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners NFI SA .PDF 93 KB
18 kwietnia 2012 19_2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI SA .PDF 200 KB
17 kwietnia 2012 17_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
16 kwietnia 2012 15_2012 Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok .PDF 256 KB
16 kwietnia 2012 16_2012 Wybór biegłego rewidenta na rok 2012 .PDF 76 KB
13 kwietnia 2012 14_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
12 kwietnia 2012 13_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
4 kwietnia 2012 12_2012 Spełnienie warunku zawieszającego oraz rozwiązanie zawartej Umowy Inwestycyjnej .PDF 77 KB
3 kwietnia 2012 11_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
2 kwietnia 2012 10_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
29 marca 2012 9_2012 Korekta do raportu rocznego i skonsolidowanego za rok 2011w części wprowadzenie do sprawozdania finansowego .PDF 82 KB
27 marca 2012 7_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych .PDF 73 KB
27 marca 2012 8_2012 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 roku .PDF 138 KB
23 marca 2012 6_2012 Zawarcie Porozumienia do Umowy Inwestycyjnej .PDF 73 KB
22 marca 2012 5_2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. .PDF 73 KB
20 marca 2012 Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 .PDF 3 MB
20 marca 2012 Raport roczny za rok 2011 .PDF 3 MB
14 marca 2012 4_2012 Oprocentowanie obligacji serii C1 dla trzeciego okresu odsetkowego. .PDF 73 KB
24 stycznia 2012 3_2012 Oprocentowanie obligacji zamiennych serii B dla czwartego okresu odsetkowego .PDF 73 KB
23 stycznia 2012 2_2012 Zakończenie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów PPH PREFABET Bielsko-Biała Sp. z o.o. .PDF 74 KB
19 stycznia 2012 1_2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku .PDF 77 KB
5 stycznia 2012 Wybrane dane finansowe 2011 .EXE 22 KB